Hust là trường gì | Hocviencanboxd.edu.vn

Các bạn đang xem bài viết : Hust là trường gì thuộc chủ đề Hỏi Đáp Thắc Mắt, Nếu thấy hay giúp mình 1 like hoặc share bạn nha !!

Nếu bài viết – Hust là trường gì – chưa được hay thì góp ý để Canboxd nâng cao hơn nội dung bạn nha !

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 BF1 Kỹ thuật Sinh học 26.2 Toán 2 BF1x Kỹ thuật Sinh học 20.53 KTTD 3 BF2 Kỹ thuật Thực phẩm 26.6 Toán 4 BF2x Kỹ thuật Thực phẩm 21.07 KTTD 5 BF-E12 Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) 25.94 Toán 6 BF-E12x Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) 19.04 KTTD 7 CH1 Kỹ thuật Hoá học 25.26 Toán 8 CH1x Kỹ thuật Hoá học 19 KTTD 9 CH2 Hoá học 24.16 Toán 10 CH2x Hoá học 19 KTTD 11 CH3 Kỹ thuật in 24.51 Toán 12 CH3x Kỹ thuật in 19 KTTD 13 CH-E11 Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) 26.5 Toán 14 CH-E11x Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) 20.5 KTTD 15 ED2 Công nghệ giáo dục 23.8 16 ED2x Công nghệ giáo dục 19 KTTD 17 ΕΕ1 Kỹ thuật Điện 27.01 Toán 18 ΕΕ1x Kỹ thuật Điện 22.5 KTTD 19 EE2 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá 28.16 Toán 20 EE2x Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá 24.41 KTTD 21 EE-E8 Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) 27.43 Toán 22 EE-E8x Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến 23.43 KTTD 23 EE-EP Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) 25.68 Toán 24 EE-Epx Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) 20.36 KTTD 25 EM1 Kinh tế công nghiệp 24.65 26 EM1x Kinh tế công nghiệp 20.54 KTTD 27 EM2 Quản lý công nghiệp 25.05 28 EM2x Quản lý công nghiệp 19.13 KTTD
READ  Tuổi ô Mai Là Gì – Cho E Hỏi 1 Tí Về Tuổi ô Mai
29 EM3 Quản trị buôn bán 25.75 30 EM3x Quản trị buôn bán 20.1 KTTD 31 EM4 Kế toán 25.3 32 EM4x Kế toán 19.29 KTTD 33 EM5 Tài chính – Ngân hàng 24.6 34 EM5x Tài chính – Ngân hàng 19 KTTD 35 EM-E13 Phân tích buôn bán (CT tiên trên) 25.03 Toán 36 EM-E13x Phân tích buôn bán (CT tiên tiến) 19.09 KTTD 37 EM-E14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) 25.85 38 EM-E14x Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) 21.19 KTTD 39 EM-VUW Quản trị buôn bán – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) 22.7 40 EM-VUWx Quản trị buôn bán – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) 19 KTTD 41 ET1 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 27.3 Toán 42 ET1x Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 23 KTTD 43 ET-E4 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) 27.15 Toán 44 ET-E4x Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) 22.5 KTTD 45 ET-E5 Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) 26.5 Toán 46 ET-E5x Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) 21.1 KTTD 47 ET-E9 Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) 27.51 Toán 48 ET-E9x Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) 23.3 KTTD 49 ET-LUH Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) 23.85 50 ET-LUHx Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) 19 KTTD 51 EV1 Kỹ thuật Môi trường 23.85 Toán 52 EV1x Kỹ thuật Môi trường 19 KTTD 53 FL1 Tiếng Anh KHKT và Công nghệ 24.1 Tiếng Anh 54 FL2 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế 24.1 Tiếng Anh 55 HE1 Kỹ thuật Nhiệt 25.8 Toán 56 HE1x Kỹ thuật Nhiệt 19 KTTD 57 IT1 CNTT: Khoa học Máy tính 29.04 Toán 58 IT1x CNTT: Khoa học Máy tính 26.27 KTTD 59 IT2 CNTT: Kỹ thuật Máy tính 28.65 Toán
READ  đường huyết là gì
60 IT2x CNTT: Kỹ thuật Máy tính 25.63 KTTD 61 IT-E10 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) 28.65 Toán 62 IT-E10x Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) 25.28 KTTD 63 IT-E6 Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) 27.98 Toán 64 IT-E6x Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) 24.35 KTTD 65 IT-E7 Công nghệ thông tin (Global ICT) 28.38 Toán 66 IT-E7x Công nghệ thông tin (Global ICT) 25.14 KTTD 67 IT-EP Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) 27.24 Toán 68 IT-Epx Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) 22.88 KTTD 69 IT-LTU Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) 26.5 70 IT-LTUx Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) 22 KTTD 71 IT-VUW Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) 25.55 72 IT-VUWx Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) 21.09 KTTD 73 ME1 Kỹ thuật Cơ điện tử 27.48 Toán 74 ME1x Kỹ thuật Cơ điện tử 23.6 KTTD 75 ME2 Kỹ thuật Cơ khí 26.51 Toán 76 ME2x Kỹ thuật Cơ khí 20.8 KTTD 77 ME-E1 Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) 26.75 Toán 78 ME-E1x Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) 22.6 KTTD 79 ME-GU Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) 23.9 80 ME-GUx Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) 19 KTTD 81 ME-LUH Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) 24.2 82 ME-LUHx Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) 21.6 kTTD 83 ME-NUT Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) 24.5 84 ME-NUTx Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) 20.5 KTTD 85 MI1 Toán – Tin 27.56 Toán 86 MI1x Toán – Tin 23.9 KTTD 87 MI2 Hệ thống thông tin quản lý 27.25 Toán
READ  Arigatou gozaimasu là gì
88 MI2x Hệ thống thông tin quản lý 22.15 KTTD 89 MS1 Kỹ thuật Vật liệu 25.18 Toán 90 MS1X Kỹ thuật Vật liệu 19.27 KTTD 91 MS-E3 KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) 23.18 Toán 92 MS-E3x KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) 19.56 KTTD 93 PH1 Vật lý kỹ thuật 26.18 Toán 94 PH1x Vật lý kỹ thuật 21.5 KTTD 95 PH2 Kỹ thuật hạt nhân 24.7 Toán 96 PH2x Kỹ thuật hạt nhân 20 KTTD 97 TE1 Kỹ thuật Ô tô 27.33 Toán 98 TE1x Kỹ thuật Ô tô 23.4 KTTD 99 TE2 Kỹ thuật Cơ khí động lực 26.46 Toán 100 TE2x Kỹ thuật Cơ khí động lực 21.06 KTTD 101 TE3 Kỹ thuật Hàng không 26.94 Toán 102 TE3x Kỹ thuật Hàng không 22.5 KTTD 103 TE-E2 Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) 26.75 Toán 104 TE-E2x Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) 22.5 KTTD 105 TE-EP Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) 23.88 Toán 106 TE-EPx Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) 19 KTTD 107 TROY-BA Quản trị buôn bán – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) 22.5 108 TROY-BAx Quản trị buôn bán – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) 19 KTTD 109 TROY-IT Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) 25 110 TROY-ITx Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) 19 KTTD 111 TX1 Kỹ thuật Dệt – May 23.04 Toán 112 TX1x Kỹ thuật Dệt – May 19.16 KTTD

Các bạn đang xem : Hust là trường gì | | Hocviencanboxd.edu.vn

Nếu thấy hay, giúp mình share bài viết : Hust là trường gì để nhiều người được đón xem bạn nha !
Mỗi lượt chia sẻ bài biết Hust là trường gì của các bạn là động lực để team phát triển thêm các dự án bài viết chất lượng hơn <3
source: https://hocviencanboxd.edu.vn/

Xem thêm các baì viết Hỏi Đáp Thắc Mắt ở : https://hocviencanboxd.edu.vn/hoi-dap/

Give a Comment