Bài viết Game đơn giản viết bằng pascal thuộc Game về Thắc Mắt bây giờ đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://hocviencanboxd.edu.vn/ đọc thêm thông tin Game đơn giản viết bằng pascal trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Game đơn giản viết bằng pascal”

Đánh giá về Game đơn giản viết bằng pascal


Xem nhanh
#Irah #Pascal #Code

Đây là code rất đơn giản cho trò chơi giống flappy bird do mình không sử dụng unit graph nên nhìn hơi xâu .

PROGRAM Flappy; USES CRT; VAR TREN,DUOI,L,tangXDT,tangYDT,tangXNV : BYTE ; XDT,YDT,XNV,F ,DIEM0,DIEM ,TGROI : INTEGER; TEN :STRING; _FILE :TEXT;

procedure TAOCNV(cot,tren,duoi : integer ) ; —HAM NAY DE TAO CHUONG NGAI VAT.—

procedure VIETDT(x,y: integer); —-HAM NAY DUNG DE TAO DOI TUONG.2 BIEN LA TOA DO CUA DOI TUONG—–

XNV := 30 ;DAY LA TOA DO x CUA NGAI VAT , NGAI VAT CHI CAN MOI X . —XDT VA YDT LA CAC TOA DO CUA DOI TUONG.— XDT := 20; YDT := 10;

TREN := 4 + RANDOM(6); DUOI := 4 + RANDOM(6) ; L := 0 ; tangXDT := 1; tangYDT := 2;—–XDT = CONST , T/M XDT PHAI CO THE BANG XNV. tangXNV := 8; TGROI := 120; WHILE L = 0 DO

TANG MUC DO KHO : IF DIEM = 12 THEN BEGIN TGROI := 85; tangXNV := 6; tangYDT := 2 ; END; IF DIEM = 25 THEN BEGIN TGROI := 70; tangYDT := 2 ; tangXNV := 4; END;

— Luc chua co kich thich— WHILE NOT KEYPRESSED DO BEGIN DELAY(TGROI); CLRSCR; TAOCNV(XNV,TREN,DUOI); YDT := YDT +1 ; VIETDT(XDT,YDT) ;

READ  Ghim ngay 8 mẹo, thủ thuật chơi game Adorable Home để kiếm thật nhiều tim

BEGIN GOTOXY(25,15) ; WRITE(‘GAMEOVER’) ; DELAY(1500); L := 1; BREAK; END ;

CLRSCR; XDT := XDT + tangXDT ; YDT := YDT – tangYDT ; TAOCNV(XNV,TREN,DUOI); VIETDT(XDT,YDT);

END; —-KET THUC PHAN CHINH—-/ — XU LY—— IF (YDT >= 21) OR (YDT = 1) THEN BEGIN GOTOXY(25,15) ; WRITE(‘GAMEOVER’) ; DELAY(1500); L := 1; END ; IF (XDT = XNV) THEN BEGIN IF (YDT <= TREN+1) OR (YDT >= (21 – DUOI)) THEN BEGIN GOTOXY(25,15) ; WRITE(‘GAMEOVER’) ; DELAY(1500); L := 1; END ELSE BEGIN SOUND(25); SOUND(125); DIEM:= DIEM +1 ; XNV := XNV + tangXNV ; TREN := 5 + RANDOM(4); DUOI := 5 + RANDOM(5) ; END; END; — DOI TUONG DA DI HET XDT > 74 >>> QUA MAN HINH ——

CLRSCR; GOTOXY(25,15); WRITE(‘DIEM CUA BAN LA: ‘,DIEM ,’ DIEM . ‘); GOTOXY(1,1); CLRSCR; GOTOXY(25,15); WRITE(‘DIEM CUA BAN LA: ‘,DIEM); —- TAO FILE VA KIEM TRA FILE LUU KET QUA . —- DIEM0 := 0; ASSIGN(_FILE,’D:TUAN_FLAPPY’);

$I- T?t vi?c ki?m tra Vào/Ra RESET (_FILE) ;READLN; $I+; M? vi?c ki?m tra Vào/Ra

IF IOResult <> 0 THEN BI LOI >> FILE KHONG TON TAI. BEGIN REWRITE(_FILE ) ; WRITELN(_FILE,0); WRITELN(_FILE,’NGUYEN DINH TUAN’); END ELSE BEGIN BEGIN OF ELSE IF NOT EOF(_FILE) THEN BEGIN READLN(_FILE,DIEM0); READLN(_FILE,TEN ); END; IF DIEM > DIEM0 THEN BEGIN GOTOXY(25,16); WRITE(‘THANH TICH MOI: ‘,DIEM); GOTOXY(25,17); WRITE(‘THANH TICH CU LA: ‘,DIEM0,’ THUOC VE BAN ‘,TEN); ASSIGN(_FILE,’D:TUAN_FALPPY’); REWRITE(_FILE); CLRSCR; GOTOXY(5,1); WRITE(‘TEN CUA BAN LA : ‘); READLN(TEN); WRITELN(_FILE,DIEM); WRITELN(_FILE,TEN); END ELSE BEGIN GOTOXY(25,17); WRITE(‘THANH TICH CAO NHAT LA: ‘,DIEM0,’ THUOC VE BAN ‘,TEN); END; DELAY(2000); END; END OF ELSE

các bạn copy ra notepad rồi lưu vào ổ của trình dịch nhé . Sau đây là một vài hình ảnh của game 🙂
Game đơn giản viết bằng pascal - 1
Game đơn giản viết bằng pascal - 3

Những câu hỏi thường gặp

code game pascal đơn giản


One Response

  1. TP Channel
    Posted on 24 Tháng Sáu, 2023